Saarnicloud Logo Blue Nega RGB

Henkilöstöhallinnon trendit ja työkalut 2023​

Enemmän aikaa merkitykselliselle

Onko digihäly lisääntynyt parin viime vuoden aikana? Onko käytössänne jo liikaa ohjelmistoja ja työkaluja? Mittaatteko työntekijäkokemusta? Entä sosiaalista vastuullisuutta? Mitkä ovat työssäsi tämän hetken merkityksellisimmät trendit?

Saarni Cloud toteutti yhdessä Innolink Oy:n kanssa suurten organisaatioiden henkilöstöhallinnon trendeistä ja työkaluista kertovan tutkimuksen loppuuvuodesta 2023. Tutkimukseen vastasi reilut kaksisataa yli 50 hengen kokoisissa organisaatioissa henkilöstöhallinnon vastuullisissa tehtävissä työskentelevää henkilöä. 

Halusimme kartoittaa miten nykypäivän henkilöstöhallinnon ohjelmistoihin suhtaudutaan ja miten niiden arkipäiväinen käyttö sujuu. Selvitimme myös mitä ohjelmistoja ylipäänsä käytetään, millaiset työtehtävät koetaan liian työläiksi ja mittulevaisuuden trendit ovat merkittävimpiä. 

HR-ammattilaiset eivät koe digiähkyä, eli ohjelmistoja ja digityökaluja ei ole ainakaan liikaa. Toisaalta digihäly ei ainakaan ole vähentynyt ja se tukee ajatustamme että Saarni Cloudin yritysten ja palveluiden yhteinen missio ”enemmän aikaa arvokkaalle työlle ja inhimilliselle kasvulle” on edelleen erittäin ajankohtainen. Jatkossa haluamme vastata mm. kysymyksiin miten vähennetään kuormitusta? Mikä sitä aiheuttaa? Minkälainen on toimiva ja hyvä ohjelmisto?  

Yleisesti ottaen vastaajat luottavat ohjelmistojen hyödyllisyyteen, mutta integroitavuus sekä raporttien laatu ja selkeys olivat selkeästi kiviä kengässä. Perehdyttämiseen, osaamisen hallintaan ja kehittämiseen sekä oppimisalustoihin ja verkkokoulutuksiin liittyvissä ohjelmistoissa on eniten tilausta. 

Kaikilla meillä kehittäjillä ja palveluiden tarjoajilla on kuitenkin vielä paljon parannettavaa sillä vain 7 % vastaajista kokee että heidän käyttämänsä työkalujen ja ohjelmistot helpottavat ja nopeuttavat henkilöstöhallinnon prosesseja erittäin hyvin. 

Katso kyselyn tulokset täältä.

Kaj Rintala

CEO, Saarni Cloud Oy 

Tulevaisuuden trendeistä 

Yli puolessa yrityksistä on jo määritelty vastuullisuusstrategia tai -ohjelma, mutta suurimmassa osassa sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteita ei ole määritelty, eikä niitä myöskään mitata aktiivisesti. Niissä organisaatioissa, joissa oli määritelty erikseen sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteet, lähes puolet mittasivat niiden toteutumista vuosittain. Jatkuva oppiminen ja sitouttaminen ovat myös trendejä, joihin yrityksissä aiotaan jatkossakin panostaa. 

Merkittävimmäksi henkilöstöhallinnon trendiksi kyselyssä nousi kuitenkin työn psyykkinen kuormittavuus, ja siihen asiaan mekin haluamme tehdä parannuksia niin palveluidemme avulla kuin omassa toiminnassamme matkallamme inhimillisen kasvun yhteisöksi. 

Lämmin kiitos kaikille vastaajille – toivottavasti sinäkin olet valmis vastaamaan Review-kyselyyn kun toteutamme sen seuraavan kerran!Kaj Rintala

Työn psyykkisen kuormittavuuden säätely
koetaan tärkeimmäksi trendiksi

Valitse seuraavista kolme tärkeintä trendiä, jotka tulisi ottaa paremmin huomioon organisaationne toiminnassa ja kehittämisessä? (202)

Psyykkinen kuormittavuus

”Mielenterveyssyistä johtuvat sairauspoissaolot ovat kasvussa ja erityisesti ahdistuneisuus on ollut viime vuosina jyrkässä nousussa Suomessa. On erittäin hyvä, että työnantajat ovat tunnistaneet työn psyykkisen kuormittavuuden säätelyn tärkeimmäksi kehitystrendiksi. Organisaatioiden tulisi yhä enemmän nähdä työntekijöiden psyykkiseen hyvinvointiin panostamisen välttämättömänä osana yrityksen toimintaa. Se ei ole erillinen investointi tai hanke, vaan tärkeä työelämä- ja johtamistaito, joka vaikuttaa suoraan liiketoimintaan. Hyvinvoiva työyhteisö on myös Saarni Cloudilla strateginen prioriteetti rakentaessamme inhimillisen kasvun yhteisöä. Tärkein keinomme huolehtia työntekijöiden hyvinvoinnista on yksinkertaisesti varmistaa toimiva perusta – että työn arki on sujuvaa ja että johtaminen sekä työilmapiiri ovat kunnossa.” – Pia Kankaantähti

Pia Kankaantähti

CHRO, Saarni Cloud Oy

Vastuullisuusstrategioissa eroja organisaatioiden välillä

Tina Sweins

Governance, Risk & Compliance

Manager, Saarni Cloud

Vastuullisuus ja vastuullisuusstrategiat

”On tärkeää, että vastuullisuudesta puhuttaisiin yrityksissä enemmän. Erityisesti yrityksen johto ja esimiestaso ovat tässä avainasemassa, sillä he näyttävät esimerkillään, miten tärkeänä asiaa pidetään omassa organisaatiossa. Ihmiset haluavat enenevässä määrin olla vaikuttamassa vastuullisuusasioihin, samalla kun vastuullisuusstrategian merkitys myös työnantajamielikuvan luonnissa korostuu. Jo nyt strategian olemassaolo on etu esimerkiksi kilpailutustilanteissa. Tulevaisuudessa vastuullisuuden läpinäkyvyys tulee entisestään lisääntymään, kun ESG-raportointi tulee pakolliseksi.”  – Tina Sweins

Vastuullisuuskäytännöissä on havaittavissa vaihtelua. Hieman yli puolessa organisaatioista on määritelty vastuullisuusohjelma tai -strategia, mikä viittaa kasvavaan kiinnostukseen vastuullisuutta kohtaan liike-elämässä. Toisaalta 29% ilmoittaa, ettei vastuullisuusohjelmaa tai -strategiaa ole asetettu, ja 13% ei osaa ottaa kantaa. 

Kun tarkastellaan sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteita ilmenee, että niitä ei mitata aktiivisesti useimmissa tapauksissa. Jopa 61% kertoo, että tavoitteita ei ole määritelty tai eivät osaa sanoa. Nissä organisaatioissa, joissa tavoitteet on erikseen määritelty, lähes puolet (48%) mittaa niiden toteutumista vuosittain. Tämä kertoo vastuullisuuden konkreettisen seurannan ja arvioinnin olevan edelleen kehittymässä organiaatioiden toimintakulttuurissa. 

Sami Wilkman

toimitusjohtaja Saarni Intelligence

Sosiaalinen vastuullisuus

Kyselyn tulosten perusteella jo huomattava osa organisaatioista raportoi sosiaalisen vastuullisuuden mittareista. Toisaalta aihepiirin uutuuden ja tarkkojen raportointivaateiden keskeneräisyyden vuoksi vastuullisuusohjelmien sisällöt myös koetaan vielä osittain epäselväksi kokonaisuudeksi. Sosiaalisen vastuullisuuden seuranta henkilöstön hyvinvointia yleisemmin edistäväksi, esimerkiksi työntekijöiden työolojen, tasapuolisen kohtelun ja yhtäläisten osalta, on pikku hiljaa myös siirtymässä osaksi johtoryhmien ja hallitusten kuukausiraportointia sekä päivittäistä operatiivista johtamista.” – Sami Wilkman